Profile

Mr.

Oleg Nikolaevich

Zhulanov

chief engineer

Lovozerski GOK

Russian Federation